Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

Контакт

 

Удружења пољопривредника
-----------------

Регистрација Удружења пољопривредника

НОВО! ... ----------------------Закон о удружењима грађана


Потребно је да пољопривредни произвођачи препознају потребу за уједињење и потребу за организованом производњом, обрате се стручним службама општине да би добили информације о даљем поступку.

За оснивање удружења грађана потребно је најмање три грађана

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:


1. Захтев организације за упис у Регистар (образац бр.3);
2. Пријава оснивања и деловања организације (образац бр.4);
3. Записник о раду оснивачке скупштине;
4. Одлука о оснивању удружења садржи:

Имена оснивача;
Назив организације;
Седиште;
Циљеве и задатке;
Лично име овлашћеног лица које ће вршити послове уписа у регистар.

5. Статут, којим се утврђују нарочито:

Циљеви удруживања и начин њиховог остваривања;
Облик удруживања и унутрашња организација;
Назив и седиште;
Услови и начин учлањивања и предстанак чланства и права, обавезе и одговорности чланова;
Органи организације и њихова права, обавезе и одговорности;
Заступање и представљање;
Стицање, коришћење и располагање средствима;
Начин обавештавања јавности о раду и о стицању и располагању средствима;
Начин одлучивања о удруживању у савезе организација и друге облике удруживања и учлањивање у међународне организације;
Начин доношења измена и допуна статута;
Начин доношења одлука о престанку организације;
Начин располагања имовином у случају престанка рада;
Јавне ознаке организације (назив, печат, амблем и др.).

6. Попис оснивача и чланова организације треба да садржи: име и презиме, адресу и јединствени матични број оснивача;
7. Одлука о давању овлашћења за заступање удружења грађана;
8. Републичка административна такса – у износу:

150,00 динара – за пријаву, захтев
4.370,00 динара – за решење о упису у Регистар, односно
2.190,00 динара – за упис промена у Регистар и за Извод из Регистр
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Будзет Републике Србије
Шифра плаћања: 133
Рачун примаоца: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 50-016

9. Пријава и захтев са комплетном документацијом може се послати поштом на адресу:
Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Београд, Бирчанинова 6 или предати на пријемној канцеларији у Београду, Немањина 22-26.

За све ближе информације можете се обратити Фонду за развој пољопривреде општине Алексинац